На основу члана 12. и члана 78. Закона о удружењима и члана 7. Статута Скупштина Удружења

“ Иницијатива за Краљевину Србију “  дана 01.12.2009.године је усвојила :

С Т А Т У Т

Иницијативе за Краљевину Србију

Удружење “ Иницијатива за Краљевину Србију “ основано је као жеља оснивача да промовише идеју Уставне Парламентарне Монархије у Србији на челу са династијом Карађорђевић.

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Удружење “ Иницијатива за Краљевину Србију “ –  скраћено ИКС уређује: назив и седиште удружења; област остваривања циљева, циљеви ради којих се оснива; унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката удружења, ако их доноси; заступање удружења; остваривање јавности рада; услови и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова; начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима, укључујући и одредбе о привредној или другој делатности којом се стиче добит, ако је удружење обавља; начин одлучивања о статусним променама и престанку рада; поступање са имовином удружења у случају престанка удружења; поступак усвајања финансијских и других извештаја; изглед и садржина печата и друга питања утврђена законом од значаја за рад удружења.

Појам удружења

Члан 2.

Удружење “ Иницијатива за Краљевину Србију “ –  скраћено ИКС  јесте  добровољна, невладина и недобитна  организација заснована на слободи удруживања више физичких лица или правних лица ради удруживања чији је циљ окупљање грађана  и других удружења на принципу добре воље око ширења идеје Уставне Парламентарне Монархије у Србији на челу са династијом Карађорђевић, а на начин који ће неговати и чувати традицију, културу, веру и обичаје  Српског народа  и  других народа са територије Србије.

Слобода и циљеви удруживања

Члан 3.

Удружење се оснива и организује слободно и самостално је у остваривању својих циљева.

У циљеве и деловање Удружења “ Иницијатива за Краљевину Србију “ спада:

1. ширење идеје Уставне Парламентарне Монархије, засноване  на демократским принципима, на челу са династијом Карађорђевић

2. успостављање сарадње са сличним организацијама у земљи и иностранству,

3. организовање самостално или у заједници са другим организацијама, удружењима стручне скупове,семинаре, трибине, изложбе, промоције, презентације, саветовања и друге облике усавршавања, едуковања у овој области,

4. сарађује са универзитетима, школама и предузећима, институтима, фондовима и фондацијама у земљи и иностранству који имају исте или сличне циљеве,

5. успостављање сарадње са монархистичким покретима у дијаспори који теже ка истом циљу успостављања монархије у матици, као и са другим удружењима  и клубовима из дијаспоре,

6. издавање одговарајуће публикације, свих носача слике и тона, аудио и видео издања и свог рекламног материјала са заштитним знацима, логотипима и називима чланова удружења и њихових група,

7. сарађује са средствима јавног информисања,

8. сарађује са друштвеним, стручним и др. организацијама, заједницама, као и осталим правним лицима,

9. остварује све друге законима предвиђене и дозвољене делатности ради остваривања промовисаних циљева.

Упис у регистар

Члан 4.

Удружење  “ Иницијатива за Краљевину Србију “ се уписује у Регистар удружења код Агенције за привредне регистре и стиче статус правног лица даном уписа у Регистар.

Јавност рада

Члан 5.

Рад и деловање Удружења “ Иницијатива за Краљевину Србију “ је јаван.Јавност рада и деловање органа и чланства Удружења остварује се на: јавним скуповима, учествовање на округлим столовима, јавним саопштењима путем средстава информисања и на друге начине , успостављајући односе и делујући на јавно мњење  грађана, симпатизера и чланова Удружења “ Иницијатива за Краљевину Србију „.

Савези и делови удружења

Члан 6.

Удружење  “ Иницијатива за Краљевину Србију “ се може удруживати у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

II.ОСНИВАЊЕ, НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Статут удружења

Члан 7.

Удружење  “ Иницијатива за Краљевину Србију “ се оснива усвајањем оснивачког акта и Статута и избором лица овлашћеног за заступање.

Статут је основни општи акт удружења и сви остали акти које доноси удружење морају бити у сагласности са статутом.

Назив удружења и скраћени назив и седиште

Члан 8.

Назив удружења је на српском језику и ћириличном писму: Удружење  “ Иницијатива за Краљевину Србију “ -  скраћени назив ИКС (у даљем  тексту :Удружење).

Удружење има назив на енглеском језику: „The Initiative for Kingdom of Serbia „.

Удружење има седиште у Новом Саду. Удружење своју делатност остварује на територији Србије.

Удружење има  печат округлог облика, са текстом на ободу : Удружење   “ Иницијатива за Краљевину Србију “ Нови Сад – на српском језику ћириличним писмом.

Симболи визуелног идентитета

Члан 9.

Удружење има свој симбол стилизовану круну испод које дијагонално  излази тробојка /црвено,плаво,бело/ на којој су слова ИКС.

III.ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ

Чланство у удружењу

Члан 10.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке два члана.За малолетна лица до 14 година живота и за малолетна лица са навршених 14 година живота примењују се одредбе Закона о удружењима.

Члан 11.

Удружењу могу приступати професионална, културна, хуманитарна и слична удружења и организације, покрети грађана и клубови, под условом да су циљеви ради којих су организовани у складу са програмским  начелима Удружења.

Одлуку колективном пријему доноси Председништво.Права и обавезе се колективног чланства се одређују посебним актом који доноси Председништво удружења.

Члан 12.

Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво.Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Удружење води евиденцију о својим члановима.

Члан 13.

Чланови могу бити припадници политичких странака уколико не пропагирају политику своје странке у Удружењу.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. Одлуку о престанку чланства доноси Председништво.

Члан 14.

Удружење може имати почасне чланове.Статус почасног члана утврђује се на основу посебних критеријума који су регулисани правилником који доноси Председништво.Одлуку о почасном чланству доноси Председништво.

Права и обавезе чланова

Члан 15.

Члан има право да:

1. Равноправно са другим члановима учествује у остваривања циљева Удружења,

2. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења,

3. Бира и буде биран у органе  Удружења,

4. Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима  Удружења

5. Остварује  и друга права предвиђена Статутом и општим актима удружења.

У случају да због свог деловања као члан ИКС има проблема, ИКС је дужан да му пружи сву правну помоћ и да га заштити.

Члан 16.

Члан има обавезу да:

1. Поштује Статут и одлуке Удружења,

2. Активно доприноси остваривању циљева Удружења и ради на очувању угледа Удружења,

3. Учествује у активностима, у складу са интересовањем Удружења,

4. Обавља друге послове које му повери председништво Удружења,

5 .Заступа и остварује циљеве,ставове и одлуке Удружења у јавности,

6. Плаћа чланарину,

7. Испуњава и остале обавезе предвиђене Статутом и општим актима Удружења.

У случају непоштовања ових правила и дужности Председништво има право да искључи члана из Удружења.

Престанак чланства

Члан 17.

Чланство у Удружењу престаје:

1.иступањем из Удружења / писаним путем или повратком чланске карте/,

2.доношењем коначне одлуке о искључењу,

3.смрћу члана.

IV.УПРАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊЕМ

Органи Удружења

Члан 18.

Органи управљања Удружења су:

1. Скупштина,

2 .Председништво

3. Председник

4. Извршни одбор

5. Надзорни одбор и

6. Саветодавни савет.

Поред наведених органа бирају се: Заменик /председника/ и Генерални секретар Удружења.

Скупштина

Члан 19.

Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви њени чланови.

Редовна Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна Скупштине може се заказати на образложени предлог Председништва, као и на писмену иницијативу најмање 1/3 чланова удружења.

Ванредна седница скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Изборна Скупштина  се одржава једном у четири године и сазива је Председник Удружења по одлуци Председништва.На изборној Скупштини разрешавају се сви органи удружења у протеклом периоду и бирају се други од кандидата који су предложени.

Члан 20.

Скупштина:

1. усваја Статут, као и измене и допуне Статута ,

2. бира и разрешава лице овлашћено за заступање удружења,

3. одлучује о удруживању у савезе,

4. разматра и усваја годишњи  финансијски план и извештај

5. одлучује о статусним променама удружења и престанку рада удружења,

6. доноси план и програм рада /утврђује стратегију рада удружења/,

7. доноси Правилник о образовању и раду посебних целина /огранка,секције, групе , клуба и др./

8. разматра и усваја извештај Председништва, као и генералног секретара,

9. бира и разрешава чланове Извршног одбора као и чланове огранака,

10. доноси Пословник о свом раду,

11. бира и разрешава Председника скупштине

12. као и другим питањима утврђеним статутом удружења.

Члан 21.

Гласање на седницама скупштине је јавно, осим  ако се посебно одлучи да буде тајно путем гласачких листића.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање 1/2+1 чланства.Уколико буде мање присутних,Скупштина ће се одржати и пуноважно одлучивати након почека од 30 минута од почетка скупштине, одлуке доноси 1/2+1 од присутних.За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је 2/3 присутних чланова.

Заступник удружења

Члан 22.

Удружење има једно лице за заступање / заступник удружења/.Заступник удружења је Председник удружења.

Заступник удружења је дужан да се придржава овлашћења одређених статутом и одлуком надлежног органа удружења.

Председништво

Члан 23.

Председништво је орган Удружења који се стара о спровођењу циљева удружења, који су утврђени овим Статутом о одлукама Скупштине. Председништво има најмање 5 чланова, које бира и опозива Скупштина. Председништво из редова својих чланова бира председника, заменика и генералног секретара. Мандат чланова Председништва је 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Председник скупштине је и председник Председништва.

Члан 24.

Председништво:

1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења,

2. организује редовно обављање делатности Удружења,

3. поверава посебне послове Извршном одбору,

4. доноси финансијске одлуке,

5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање 20 чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.

6. оснива ресорне одборе и доноси Правилник о раду ресорних одбора.

Председништво пуноважно одлучује ако је присутно најмање 3 чланова, а одлуке доноси већином присутних чланова.

Председник

Члан 25.

Председник Председништва представља и заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Мандат председника траје четири године  и може се поново бирати на исту функцију.

Члан 26.

Председник Удружења :

 1. представља и заступа Удружење у складу са Законом и Статутом Удружења у земљи и иностранству,
 2. стара се о извршавању одлука Скупштине,
 3. сазива и  по правилу председава седницама Председништва ,
 4. сазива Скупштину Удружења,
 5. делегира одређена задужења заменику и генералном секретару,
 6. именује портпарола,
 7. предлаже Скупштини чланове Извршног одбора,
 8. предлаже Скупштини кандидата за Заменика  председника Удружења,
 9. подноси извештај о раду Удружења Скупштини  и Председништву,
 10. потписује финансијска документа Удружења у складу са Правилником о финансијском пословању,
 11. даје пуномоћје за заступање Удружења пред судом или другим органом,
 12. одређује обим овлашћења  за заменика председника и генерални секретар  за које их председник Удружења овлашћује да заступају удружење и потписују  финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 27.

Удружење има Потпредседник удружења који је заменик председника Удружења.Потпредседник удружења:

1. замењује председника у случају његове одсутности или спречености да обавља своје послове,у случају његове оставке или разрешења до избора новог,

2. обавља послове које му председник пренесе у његову надлежност.

Извршни одбор

Члан 28.

Извршни одбор извршава одлуке Председништва Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво.

Извршни одбор броји 3 члана које бира Скупштина. Мандат чланова Извршног одбора траје 2 године и могу бити поново бирани. Извршни одбор подноси месечни извештај о раду Председништву Удружења.

Члан 29.

Извршни одбор:

1. предлаже финансијски план Председништву и стара се о извршењу,

2. стара се начину прикупљања,трошења и расподели финансијских средстава, употреби и коришћењу имовине и материјалних добара која припадају Удружењу,

3. припрема и подноси предлог завршног рачуна Председништву,

4. брине о раду предузећа, организација и других облика привредних активности, чији је оснивач Удружење,

5. утврђује број запослених у Удружењу,

6. доноси пословник о свом раду.

7. стара сео међусобним односима организационих облика Удружења у погледу дозначавања на њихове могуће подрачуне по Правилнику који доноси Председништво.

Надзорни одбор

Члан 30.

Надзорни одбор je контролно-надзорни орган Удружења.

Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор контролише приходе Удружења, употребу финансијских средстава Удружења која је власништво Удружења или којом Удружење располаже по другом основу

Подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво. Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Удружења.

Избор и разрешење председника и чланова Надзорног одбора, као и њихов рад, уређује се Правилником о изборима Удружењу.

Члан 31.

Генерални секретар Удружења:

1. руководи радом администрације Удружења,

2. потписује финансијска документа Удружења у складу са овлашћењима председника,

3. располаже покретном имовином уз прибављено мишљење председника,

4. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај председништву,

5. одговара за финансијско пословање, и др. у вези финансијског пословања,

6. обавља и друге послове које му Председништво и председник дају у надлежност.

Други органи  и делови Удружења

Саветодавни савет

Члан 32.

Саветодавни савет Удружења је саветодавни орган Удружења састављен од чланова и симпатизера Удружења који су признати стручњаци у различитим областима друштвеног живота.

Председника и чланове Савета именује Председништво удружења.Саветодавни савет се бави:

1.стратешким питањима развоја

2. најзначајнијим питањима везаним за програмска опредељења Удружења

3. Истраживачким радом у областима која су у друштву најутицајнија.

Члан 33.

У Удружењу делови могу бити организовани као посебне целине: секције, групе, клуб, огранак, подружница и друго,а о томе одлучује Председништво.

Део Удружења /секције, групе, клуб, огранак, подружница и др./ нема статус правног лица.Организација и рад посебних организационих целина регулише се Правилником.

За поједине делове удружења може се овластити лице које ће имати ограничено право заступања дела Удружења.

V. САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 34.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.Удружење може приступити међународним удружењима о чему одлуку доноси Скупштина.

У остваривању циљева и програмских начела  Удружење  “ Иницијатива за Краљевину Србију “ је члан Међународне монархистичке конференције /IMC/.

VI. ИМОВИНА И ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ

Начин стицања имовине удружења

Члан 35.

Удружење може стицати имовину из: чланарине, добровољних прилога, донација и поклона / у новцу и натури/, финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољени начин.

Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Удружењу могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.

Члан 36.

Начин прикупљања, трошења и расподеле средстава , употреба и коришћење имовине и материјалних добара која припадају удружењу , као и међусобне односе организационих облика удружења у погледу дозначавања средстава на   њихове подрачуне  прецизира се посебним Правилником кога доноси   Председништво и који морају бити усаглашени са прописима о рачуноводству и ревизији .

Активности удружења

Члан 37.

Удружење може да врши активности којима се остварују циљеви утврђени Статутом.

Удружење може непосредно да обавља и привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује квалификација делатности, под следећим условима да је:

1. делатност у вези са његовим статутарним циљевима,

2. делатност предвиђена статутом,

3. делатност мањег обима, односно да се делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева удружења.

У погледу регистрације и отпочињања делатности  примењују се одредбе Закона о удружењима и у складу са прописима којима се уређена област у коју спадају активности које се обављају.

Одлуку о томе доноси Председништво Удружења.

Члан 38.

Удружење може стицати и средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма, а која се од јавног интереса обезбеђују из Буџета  Републике Србије  у складу са Законом о удружењима.

Члан 39.

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Удружење води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у складу са законом.

Расподела прихода од чланарине и других извора из којих Удружење прибавља финансијско-материјална средства у складу са законом , као и друга питања везана за чланарину ближе се одређују посебним Правилником и одлукама надлежних органа Удружења.

Члан 40.

О коришћењу средстава ради реализације Програма Удружења одлучује Председништво. Председништво подноси извештај Скупштини о прикупљеним средствима по било ком основу.

VII. ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 41.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у др. случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада имовина Удружење  пренеће се у хуманитарне сврхе.

VIII.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ступање на снагу Статута

Члан 42.

Статут је донет у складу са чланом 78. Закона о удружењима /“Службени гласник РС“ број 51/09/ и

усклађен са одредбама овог  закона.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 43.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења.

Члан 44.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут удружења донет 05.11.2006.године.

У Новом Саду

01.12. 2009.год.

Председник

Љиљана Јовановић

Православни календар
Православни календар
Претражите
само сајт Иницијативе за Краљевину Србију
Календар
јун 2024.
П У С Ч П С Н
« авг    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Категорије
Архиве
Webmail